Röviden: bizonyos esetekben, online vásárlás esetén, a Megrendelőnek joga van 30 napon belül visszaküldeni indoklás nélkül a megvásárolt Terméket, azaz a vásárlástól elállni.

Elállásra kizárólag olyan Termék esetén van lehetőség, amely vonatkozásában az eredeti állapot helyreállítható. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


 1. A jogszabályok értelmében, ha a Megrendelő jogosult a szerződéstől 14, azaz tizennégy naptári napon belül elállni (továbbiakban: Elállási határidő). A Rejoy platformon történő termékvásárlás esetén - a 14 napot követően, további 16 nappal kiegészítve - Eladó lehetővé teszi, hogy Megrendelő a Termékeket a szállítástól számított 30 napon belül visszaküldje anélkül, hogy megindokolná. (továbbiakban: Visszaküldési jog).


 2. A Visszaküldés joga 30 naptári nap amely határidő attól a naptól számítandó amikor a Megrendelő a Terméket fizikailag birtokba veszi.


  A birtokbavétel napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a Megrendelő a terméket fizikailag birtokba veszi. Függetlenül attól az esetkörtől, ha a Megrendelő több, külön-külön szállítandó Termékre ad egyetlen megrendelést.


 3. A Visszaküldési jog gyakorlásához a Megrendelőnek tájékoztatnia kell Eladót arról a döntéséről, hogy el kíván állni a szerződéstől. Ezt a https://rejoy.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Platform) keresztül elérhetővé tett visszaküldési űrlapon teheti meg.


 4. A Platformon belül mindent automatizáltunk a Megrendelő számára, ezáltal Megrendelő a visszaküldéssel kapcsolatos összes adatot megtalálja a felhasználói fiókjában. Kövesse a Platformon leírt lépéseket, a visszaküldési kérelem automatikusan generálódik, és egy futár érkezik a címre, hogy átvegye a visszaküldeni kívánt Terméket. Ha a visszaküldési kérelem nem a Platformon keresztül érekezik meg az Eladóhoz, a visszaküldési kérelmeket nem áll módunkban feldolgozni és elfogadni. Kérjük, hogy a Termék vissszaküldését megelőzően tájékozódjon a Platformon a visszaküldés részletes szabályairól. Eladó a felelősségét kizárja minden olyan kár és többletköltség vonatkozásában, amely akkor keletkezik, ha

  Megrendelő a Visszaküldési jog gyakorlása során nem követi a jelen Szabályztaban megjelölt lépéseket, vagy helytelen visszaküldési adatokat ad meg.


 5. A Visszaküldési jog kizárólag akkor gyakorolható elektronikus levélben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, amennyiben a visszaküldési űrlap az Eladó hibájából nem működik. Ha a Platformon elérhető visszaküldési űrlap működőképes, a másként elküldött visszaküldési kérelmeket Eladónak nem áll módjában figyelembe venni.


 6. Amennyiben ezt a jogot e-mailben, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül gyakorolja, tájékoztatjuk, hogy a visszaküldést, a szükséges adatokat megadva a jelen visszaküldési űrlapminta szerint is kezdeményezhet:https://rejoy.hu/fiokom/visszakuldes/

 7. A Megrendelő elállási jogának gyakorlása megszünteti a Megrendelő és az Eladó kötelezettségeit a szerződés teljesítésére. Kötelesek az eredeti állapot helyreállíttására, miszerint Megrendelő visszaszolgáltatja a Terméket Eladó részére Eladó pedig a Termék vételárát visszafizeti Megrendelő részére.


 8. A visszaküldési jog gyakorlására nyitva álló határidő akkor tekintendő megtartottnak, ha a Termékeket a Megrendelő az említett 30, azaz harminc naptári napon belül feladja. Eladó határidőn belül történő visszaküldésnek tekinti azt az esetet is, ha a Megrendelő legfeljebb az eredeti, azaz 30 napos határidőt követő egy héten belül adja fel a Terméket.


 9. A Megrendelő csak a Termékek visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha Eladó vállalja e költségek viselését, és erről tájékoztatja az Megrendelőt.


 10. Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14, azaz tizennégy napon belül, amikor az Eladó értesült a Megrendelőnek a Szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszafizeti a Megrendelőtől ellenértékként kapott összeget, beleértve adott esetben a szállítási költségeket is.


 11. A Termékek Rejoyhoz történő visszaküldésével kapcsolatos különleges helyzetek.


  1. A Rejoyhoz e szakasz alapján visszaküldött Termékeknek feloldottnak, jelszó nélkülinek, díjaktól, jelszavaktól, ujjlenyomatoktól, PIN-kódoktól, biztonsági kódoktól, vagy más zárómechanizmustól mentesnek kell

   lenniük. A Termékeknek továbbá mentesnek kell lenniük minden személyes adattól vagy egyéb fájltól. A Termékeket a gyári beállításoknak megfelelően kell visszaküldeni (azaz vissza kell állítani a gyári beállításokat). Ha a visszaküldött Termék hozzáférési jelszavakkal (Google- fiók, iCloud stb.) van blokkolva, a Rejoy mindaddig nem tudja foganatosítani a visszaküldéshez kapcsolódó

   pénzösszeg kifizetését, amíg az Ügyfél (Vásárló) nem törli (távolról, ha lehetséges) az ezen fiókokhoz kapcsolódó információkat és minden más, a

   Termékben lévő személyes vagy nem személyes adatot.


  2. Az Eladó nem téríti vissza a visszaküldött Termékek ellenértékét a Megrendelőnek, ha a Terméket az Eladó által megjelölt helyeken kívül

   máshol, szakszervizben módosították.

   Például: A telefont a Megrendelő nem küldheti vissza Eladóhoz, miután korábban elküldte az Eladó szakszervizétől eltérő más

   szakszervizbe.

  3. Eladó nem téríti vissza az összegeket, ha a csomagolást a Megrendelőtől eltérő, más személyek felnyitották.

   A Termékeknek, amelyet Megrendelő az Eladó részére vissza akar küldeni ugyanolyan állapotban kell lenniük, mint ahogyan azok megérkeztek hozzá, kivéve Termék a csomagolását.


 12. Az összegek visszafizetése az Ügyfél (Vásárló) által közölt bankszámlán (IBAN) keresztül történik, az Ügyfélnek nincs lehetősége más visszafizetési módot választani, kivéve, ha a Rejoy kifejezetten nem teszi lehetővé számára ezt a lehetőséget. A Rejoy (Eladó) nem tudja visszafizetni az összegeket fizetési megbízással, készpénzzel, vagy más módon. A bankszámlának a

  Megrendelést leadó személy nevére kell szólnia; ha Ön egy másik személy bankszámlaszámát adja meg nekünk, mint aki a Megrendelést leadta, akkor erre vonatkozóan egy közjegyző előtt tett meghatalmazást is kell küldenie nekünk.


 13. A Rejoy (Eladó) nem köteles visszatéríteni a többletköltségeket, ha a Vevő kifejezetten a Rejoy által kínált standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.


 14. A Rejoy (Eladó) elhalaszthatja a visszatérítést a Szerződés tárgyát képező Termékek átvételének időpontjáig, vagy addig az időpontig, amikor is a Megrendelő igazolja, hogy a Termékeket elküldte az Eladónak, és azok beérkeztek, illetve bevizsgálásra kerültek, attól függetlenül, hogy ezek közül melyik következik be előbb.


 15. A hatályos jogszabályok szerint az elállási jog nem biztosított a termékek jogi személyek részére történő értékesítése és szállítás kapcsán, kivéve, ha a

  Rejoy (Eladó) úgy dönt, hogy ezt a lehetőséget biztosítja.


 16. Tekintettel a fent említett általános rendelkezésekre, Eladó nem biztosítja a Megrendelő elállási jogát a következő esetekben:


  1. olyan Termékek esetében, amelyek fizikai elváltozásokat, ütéseket, lepattogzásokat, karcolásokat, ütődéseket (amelyek a Termék átvételét követő első 48 órában nem jelentek meg esztétikai hibaként), túlzott használat nyomát és/vagy jogosulatlan beavatkozást mutatnak.


  2. olyan Termékek esetében, amelyek szoftverét valamilyen formában aktiválták (jailbreak, root, stb.) Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja az elállási joggal kapcsolatos összegek visszatérítését, ha a műszaki ellenőrzéseket követően megállapítja, hogy a Termék szoftverét manipulálták, még akkor is, ha a Vevő az elállási jog gyakorlása és a Termék átadása előtt visszaállította az gyári állapotot.


  3. a védőfóliák esetében, azok visszaküldése csak akkor fogadható el, ha zárt csomagolásban vannak.


 17. Az áruk értékének csökkenése. Az elállási jog gyakorlása következtében a Termék átvételekor a Rejoy (Eladó) elvégzi a Terrmék műszaki és esztétikai ellenőrzését. A jogszabály értelmében a Megrendelő jogosult a visszatérítésre, ha a Terméket ugyanolyan állapotban küldi vissza, mint ahogyan azokat átvette, minden tartozékával együtt, és ha azok legfeljebb a szokásos használatnak megfelelő mértékű normál elhasználódást mutatnak. Az ettől való eltéréseket és hiányosságokat a Rejoy (Eladó) a visszatérítendő összeget csökkentő tételként veszi figyelembe. A visszatérítendő összeget az Eladó annak figyelembevételével határozza meg, hogy mennyi költsége merül fel annak kapcsán, hogy visszaállítsa a Terméket abba az állapotba, amely megfelel a Megrendelő részére történt átadás állapotának, mint eredeti állapotnak. Az Eladó az ellenőrzést követően értesíti a Megrendelő a visszatérítendő összegről.