Медекс Промо ООД

Гр. София 1000

Ул. Солунска 36, Етаж 3, офис 6

Контакт e-mail: info flip.bg

Правен коментар


Ако нашата уеб страница съдържа препратки към страници на трети страни, отговорност за съдържанието им носят съответните чужди оператори. Flip.bg няма контрол върху външните страници, така че не носи отговорност за тяхното съдържание. Единствено собствениците на съответните интернет страници носят отговорност за незаконно, грешно или непълно съдържание, както и за щети, произтекли от ползването на подадена грешна информация на тях. .


 

Новините в Flip.bg са групирани в 10 различни рубрики, които спазват изискванията на международните и потребителските стандарти. Рубриките генерират новини от източниците им само няколко минути след публикацията на оригиналния сайт. Водещите “Топ Новини” се определят автоматично спрямо важността и значението им. Останалите са: